Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1.

Wij erkennen enkel onze eigen verkoopsvoorwaarden. Eventuele strijdige verkoopsvoorwaarden van de klant kunnen slechts in aanmerking genomen worden indien wij dit uitdrukkelijk bevestigen. Het stilzwijgend aanvaarden van de bestelbon, offerte en/of de factuur geldt tevens als aanvaarding van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden door de klant. De klant wordt verondersteld deze voorwaarden te kennen en deze uitdrukkelijk, solidair en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 2. OFFERTES.

1. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk beding van het tegendeel zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend. Onze bindende aanbiedingen staan in ieder geval niet langer open dan gedurende een week na de dag waarop ze zijn gedaan.

2. Opdrachten zijn voor ons bindend wanneer deze schriftelijk door ons aanvaard zijn en bevestigd. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, zijn opdrachten, waarbij door ons een vooruitbetaling wordt verlangd, voor ons eerst bindend na ontvangst van vooruitbetaling.

3. De afnemer is door zijn opdracht jegens ons verbonden. De afnemer kan zich niet beroepen op het tot stand gekomen zijn van een overeenkomst als de order door ons niet schriftelijk is bevestigd.

4. Tenzij anders overeengekomen, behouden wij ons het recht voor al de af te leveren goederen te voorzien van onze naam en/of handelsmerk.

5. Na aanvaarding van de offerte worden geen annulaties aanvaard.

6. Wijzigingen in de opdracht, welke hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de afnemer in rekening gebracht.

Artikel 3. GARANTIE.

 1. Deze waarborg strekt zich in het algemeen uit over 2 jaar, tenzij anders overeengekomen, voor fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en beperkt zich tot de herstelling of vervanging hiervan.
 2. Het herstellen of vervangen van een toestel na een defect geeft geen recht op een nieuwe garantie periode van 2 jaar, de reeds begonnen garantieperiode blijft van kracht.
 3. De defecte onderdelen moeten op kosten van de klant worden aangeboden bij PC Yellow BVBA.
 4. In geval van ongerechtvaardigde klacht tot onderzoek of herstelling worden telkens onderzoekskosten aangerekend ten bedrage van € 51,00.
 5. Worden niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper:
 • De behandeling of het gebruik van goederen, anders dan in het algemeen als normaal beschouwde wijze
 • De herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken door personen die niet door PC Yellow BVBA werden gemachtigd of aangeduid.
 • Elk meegeleverd software programma en op maat geschreven programma valt niet onder garantie en kan ook niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijk gebruik ervan.
 • Softwareproblemen, die de juiste werking van het toestel verhinderen, vallen onder geen beding onder garantie en kan niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook, voor eventuele gevolgen of kosten.
 • Verlies of vernietiging van data door een hardwaredefect vallen onder geen beding onder garantie en kan niet leiden tot enige aanspraak, in welke vorm dan ook, voor eventuele gevolgen of kosten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige back-up en testen hiervan.
 • Wij raden u ten sterkste aan steeds een back-up te nemen van uw gegevens (data en software). Noch PC Yellow bvba, noch één van haar zaakvoerders, noch één van haar werknemers, kan op enige wijze verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van software en/of gegevens ten gevolge van een softwarefout, een hardwarefout of een herstelling die wij uitvoeren of laten uitvoeren aan uw computer en/of randapparatuur.

6. De koper erkent dat het geleverde overeenstemt met de beschrijving die de verkoper aan de koper heeft gegeven, en alzo geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. De koper verklaart het geleverde exclusief te zullen gebruiken voor privaat gebruik. In geval van gebrek is de koper gehouden het toestel binnen de twee maanden aan te bieden bij de verkoper vanaf de vaststelling van het gebrek.

7. Geopende verpakkingen worden nooit teruggenomen, noch geruild.

Artikel 4.

De opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn niet bindend en slechts bij benadering opgegeven, zonder enige verbintenis en slechts ten titel van inlichting. Daarenboven nemen deze termijnen slechts een aanvang vanaf het ogenblik dat de koper aan diens verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder wat de betaling van het voorschot betreft. Eventuele vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, vernietiging of verbreking van de overeenkomst.

Artikel 5.

Er is uitdrukkelijk bedongen dat de geleverde waren, met inbegrip van toebehoren, uitsluitend de eigendom van ons blijven, zolang de klant niet de overeengekomen prijs, desgevallend verhoogd met de intresten en het schadebeding volledig heeft betaald.

Artikel 6.

Het uitgeven van een handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingen van het onderhavig contract, noch een vernieuwing, noch een afwijking aan.

Artikel 7.

Indien het vertrouwen van ons in de kredietwaardigheid van de klant wordt geschokt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij het recht voor van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd en de diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.

Artikel 8.

De eenzijdige verbreking door de klant van de overeenkomst, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ons, doet in hoofde van deze laatste een recht op schadevergoeding ontstaan ten bedrage van 20 % van het totaal bedrag van de overeenkomst, onverminderd het recht om de gedwongen tenuitvoerlegging te eisen.

Artikel 9.

De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hij alle nodige informatie betreffende de aan te kopen goederen heeft ontvangen, voorafgaandelijk aan de verkoop.

Artikel 10.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die mogelijk zou veroorzaakt worden door defect aan de goederen, en dit vanaf de levering van de goederen.

Artikel 11.

Mogelijke klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht.

Artikel 12.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Job-in-’t-Goor.

Artikel 13.

Bij laattijdige betaling zal vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet door de Belgische banken toegepast op kaskrediet, met een minimum van 12%.

Artikel 14.

Daarenboven zal bij wanbetaling of niet-volledige betaling binnen de veertien dagen na factuurdatum, het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125,00 ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding.

Artikel 15.

In geval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Contact

PC Yellow BVBA
Beukenlei 18 - 2960 BRECHT (SINT-JOB-IN-'T-GOOR)
Tel: 03 636 03 60
E-mail: info@pcyellow.be
BTW: BE0462.741.072

Anker

[]